top of page
2.png

Fintech licence

Večina fintechov deluje na področju, ki ga ureja sistemska zakonodaja. Veljavni predpisi imajo zato pomembno vlogo, zlasti nova evropska direktiva o plačilnih storitvah (PSD2) in EBA smernice ter standardi, revidirana evropska direktiva o trgih finančnih instrumentov in z njo povezana uredba (MiFID II) ter evropska zakonodaja, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja. V primeru regulatorne neskladnosti so podjetja izpostavljena regulatornim tveganjem.

Pravna podpora v postopkih licenciranja

Strankam nudimo podporo pri komunikaciji s pristojnimi regulatorji in pripravljamo vloge ter drugo dokumentacijo potrebno v postopkih pridobivanja licenc za plačilne institucije in izdajatelje elektronskega denarja.

Pravna podpora pri zagotavljanju skladnosti poslovanja

Funkcija skladnosti poslovanja je ena izmed funkcij notranjih kontrol, ki morajo delovati v okviru regulirane plačilne institucije. Strankam nudimo storitev zunanjega pooblaščenca za skladnost poslovanja. Storitev vključuje:

priprava pravne dokumentacije

(politike, ocena tveganj, mnenja)

ocena skladnosti poslovanja ("gap" analiza)

(splošni pogoji, pogodbe, notranji akti)

podpora v postopku uvajanja novih storitev

(pregled zakonodaje, smernice implementacije, mnenja)

komunikacija s pristojnimi regulatorji

spremljanje nove zakonodaje in priprava plana implementacije

organizacija delavnic za zaposlene na temo skladnosti poslovanja

Priprava pravne dokumentacije

Pogodbe

 

Zaradi prepletanja tehnologije in prava, je pogosto pri pripravi pogodb potrebno posebno znanje, ki izvira iz samega razumevanja tehnologije. Primeri pogodb (v angleškem jeziku):  

software development agreement 

software licence agreement 

product development agreement

technology development agreement 

research and development agreement 

financial assets' custody agreement

 

copyright transfer agreement

escrow and custodial agreement (financial assets)

IP waiver on source code

hosting agreement

cloud services agreement

end user license agreement - EULA

mobile app development agreement

mobile app distribution agreement

 

platform license agreement

data processing and storage agreement

 

Ostala dokumentacija 

 

 pravna mnenja

 primerjalno-pravne analize

 ocene pravnih tveganj

Finech licence
Alternativni skladi

Alternativni investicijski skladi

Ekipa specialistov Lemur Legal za finančno pravo, skupaj z zunanjimi svetovalci, bodočim upravljavcem alternativnih investicijskih skladov (AIS) zagotavlja podporo pri pripravi poslovnega modela alternativnega investicijskega sklada, pri vzpostavljanju pravne arhitekture sklada in celovito pravno podporo tekom poslovanja sklada.

Vzpostavitev pravne infrastrukture za alternativni investicijski sklad

Strankam svetujemo pri oblikovanju pravne arhitekture okoli alternativnega investicijskega sklada, ki med drugim obsega:

ustanovitev družbe za upravljanje

ustanovitev sklada

("special purpose vehicle" - "SPV" kot d.d. ali d.o.o.)

koordinacija z organi v postopkih ustanovitve

(notar, registrski organ)

pripravo pravne dokumentacija med družbo za upravljanje in SPV

(pogodba o upravljanju)

pripravo pogodbe o poslovodenju 

usklajevanje dokumentacije z banko skrbnico

podporo pri vzpostavitvi ukrepov za preprečevanje pranja denarja

(skrbni pregled strank, analiza tveganja,

priprava obrazcev, komunikacija z regulatorjem)

pripravo pravne dokumentacije za AIS

(pravila upravljanja, predstavitveni dokument)

izvedba aktivnosti za AIS

(izdelava enot AIS kot vrednostnega papirja, vzpostavitev registra enot AIS, pridobitev ISIN kode pri KDD)

izvedba aktivnosti pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev

(vloga za registracijo, korespondenca)

Pravna podpora pri poslovanju alternativnega investicijskega sklada

Po vzpostavitvi pravne arhitekture alternativnega investicijskega sklada, nudimo strankamo podporo pri pripravi pravne dokumentacije in vzpostavitvi procesov za začetek poslovanja sklada. Gre za storitve:

priprava dokumenta glede razkritij tveganj

priprava izjave o obratnem pristopu

("reverse solicitation")

priprava testa sposobnosti strank

priprava izjave o odločitvi glede klasifikacije strank

("profesionalne, neprofesionalne")

priprava dokumenta za trženje enot AIS

priprava pristopne dokumentacije za vlagatelje

(pristopna izjava, navodila za nakazilo)

podpora pri vzpostavitvi evidenc

(vlagateljev,poslovanje vlagateljev, izdane enote AIS)

podpora pri vzpostavitvi sistema trženja enot AIS

(pravila glede trženja enot AIS pri vpisnih mestih,

pogodba z vpisnim mestom, navodila za trženje vpisnim mestom)

vzpostavitev pravne arhitekture za varsto

osebnih podatkov

(ocena učinka, politika zasebnosti, interna pravila)

bottom of page