top of page
1.png

MiCA & travel rule

MiCA ("Markets in Crypto Assets Regulation") je sistemska zakonodaja sprejeta na ravni Evropske unije, ki vzpostavlja regulatorni okvir za ponudnike storitev, povezanih s kripto sredstvi. Za te ponudnike prinaša obveznosti in omejitve. Pri tem ne naslavlja le ponudnikov s sedežem v Evropski uniji, pač pa ima ekstrateritorialni učinek na način, da zavezuje tudi vse druge ponudnike, ki delujejo na trgu Evropske unije.

Podpora v postopku izdaje uporabniških žetonov

 • svetovanje glede pravne infrastrukture procesa izdaje kripto žetonov 

 • svetovanje glede ekonomije kripto žetona ("tokenomics")

​​

 • podpora pri oblikovanju bele knjige ("white paper")

 • podpora pri pripravi tržnih sporočil

​​

 • priprava pravnega mnenja o pravni naravi kripto žetona (kot del bele knjige ali samostojno)

 • priprava obvestil regulatorju

Preverjanje skladnosti z MiCA ("compliance check") v postopku izdaje uporabniških kripto žetonov

 • skladnost vsebine bele knjige, objav in notifikacije regulatorju

​​

 • skladnost tržnih sporočil

 • skladnost besedila obvestila regulatorju

 • skladnost z obveznostmi glede zagotavljanja skrbništva sredstev strank

 • skladnost postopka spremembe besedila bele knjige ali tržnih sporočil

Podpora v postopku izdaje e-denarnih in kripto žetonov vezanih na sredstva

 • podpora pri oblikovanju bele knjige ("white paper")

 • podpora pri pripravi tržnih sporočil

 • podpora v postopku pred regulatorjem (priprava vloge)

 • priprava pravnega mnenja

Podpora ponudnikom skrbniških storitev in storitev upravljanja kripto sredstev

 • priprava pogodbe s strankami

 • priprava notranjih politik (skrbništvo, nadzor, dostopi)

 • podpora v postopku registracije

 • podpora pri vzpostavitvi procesov (obveščanje strank, vračilo sredstev, ločeno upravljanje sredstev)

Podpora ponudnikom storitev trgovanja s kripto sredstvi

 • priprava dokumentacije za stranke (splošni pogoji)

 • priprava dokumentacije za urejanje notranjih procesov (uvrščanje kripto sredstev v trgovanje, skrbni pregled strank)

 • svetovanje glede zagotavljanja skladnosti poslovanja (trgovanje za svoj račun, objavljanje informacij, postopek poravnave)

Podpora ponudnikom storitev menjave fiat-kripto in kripto-kripto

 • priprava trgovske politike (politika sprejemljivosti strank)

 • svetovanje glede zagotavljanja skladnosti poslovanja (določanje menjalne cene, izvrševanje naročil, objava podatkov)

Po novi evropski regulativi morajo ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi pri vsakem prenosu zagotavljati določene informacije o originatorjih nakazil in o upravičencih. 

Strankam svetujemo kako zagotoviti skladnost s t.i. "travel rule" pravilom.

MiCA & trve rule

Travel rule

NFT

NFT

Skupaj z našimi partnerji ponujamo storitev izdaje NFT na ključ. Storitve zajemajo konzultacije glede tehnoloških vidikov izdaje NFT, samo izdajo NFT na izbrani blockchain platformi, kreativni del vsebine NFT, pripravo ustrezne pravne dokumentacije in distribucijo NFT. Pred izdajo NFT je potrebno odgovoriti na kar nekaj vprašanj. 

 

Mi vas vodimo čez celoten postopek, od ideje do emisije NFT.

Priprava programske kode za izdajo NFT
(pametna pogodba)

 • izbira blockchain platforme (svetujemo izbiro platforme Solana, alternativno Ethereum)

​​

 • opredelitev funkcionalnosti pametne pogodbe (npr. integracija modela delitve prihodkov iz naslova nadaljnjih prodaj NFT na sekundarnem trgu)

​​

 • opredelitev parametrov emisije (npr. omejena/neomejena serija NFT)

Izdaja NFT

 • kreacija NFT ("minting")​​

 • deponiranje NFT iz pametne pogodbe v kripto denarnico, ki jo ustvarimo v imenu in za račun naročnika(skupna denarnica)

Distribucija NFT

 • kreacija NFT ("minting")​​

 • deponiranje NFT iz pametne pogodbe v kripto denarnico, ki jo ustvarimo v imenu in za račun naročnika(skupna denarnica)

Pravni del

 • ureditev vprašanj glede pravic intelektualne lastnine (avtorske pravice vezane na vsebino NFT, izdajatelj NFT mora imeti materialne avtorske pravice na avtorski vsebini NFT)​​

 • opredelitev modela delitve prihodkov iz nadaljnjih prodaj NFT na sekundarnem trgu

 • priprava splošnih pogojev (če je izdaja NFT vezana na nagradno igro ali nagradni natečaj)​

 • priprava licenčne pogodbe za ureditev razmerja med izdajateljem NFT in prejemniki/kupci NFT (pravna narava NFT, omejitev odgovornosti izdajatalja, pravice in obveznosti imetnika, ...)

Kreativni del

 • priprava vsebine NFT (statični ali dinamični NFT) – animacija, risba, fotografija, video vsebina

 • dogovor glede formata:

  • statični: JPG, PNG, PDF ali podobno

  • dinamični: MP4, GIF, MP3

Tehnološki del

Naše NFT reference

Preprečevanje pranja denarja

Pravna skladnost s pravili za preprečevanje pranja denarja je minimalni standard vsakega posla, povezanega s finančnimi transakcijami. Zakonske zahteve na tem področju postajajo vse strožje. Širi se krog oseb, ki morajo izvajati ukrepe za preprečevanje pranja denarja. Posledično se povečuje tveganje regulatorne neskladnosti, kar se odraža v izpostavljenosti ponudnikov kripto storitev morebitnim finančnim in drugim sankcijam regulatorjev ("compliance risk").

Ponudniki kripto storitev se soočajo z izzivi glede vzpostavitve notranjih procesov, priprave notranjih aktov (smernice, priročniki, politike), vprašanji prenosa dela procesov skrbnega pregleda stranke ("know your customer" ali "KYC") na zunanje izvajalce. Posamezne procese ali celoten sistem ukrepov za preprečevanje pranja denarja je treba pogosto usklajevati v komunikaciji s pristojnimi regulatorji.

 

Novi pravni okvir Evropske unije za preprečevanje pranja denarja je vzpostavil nacionalne registre ponudnikov kripto storitev. Za vključitev v register je potrebno dejavnost priglasiti ali celo pridobiti licenco. Skladnost s pravili preprečevanja pranja denarja je ključen del vsakega takega postopka pred regulatorji.

Pravna podpora v postopkih licenciranja

Strankam nudimo podporo pri komunikaciji s pristojnimi organi in pripravljamo pravno dokumentacijo, potrebno v okviru licenčnih postopkov ter v okviru postopkov vpisov v nacionalne registre ponudnikov kripto storitev.

Priprava pravne dokumentacije

Politika izvajanja ukrepov za preprečevanje pranja denarja

Ocena tveganja pranja denarja

 

Obrazci za izvajanje ukrepov preprečevanja pranja denarja

Vzpostavljanje notranjih procesov

 • proces pregleda stranke / poglobljeni pregled stranke(»know your customer«) 

 • upravljanje tveganj pranja denarja

 • poslovna razmerja s politično izpostavljenimi osebami

 • notranje poročanje

 • zunanje poročanje (priprava poročil o sumljivih transakcijah)

 • uporaba storitev zunanjih ponudniko ("outsourcing")

Preverjanje skladnosti poslovanja

Za stranke, ki že imajo vzpostavljeno pravno infrastrukturo za preprečevanje pranja denarja (dokumenti, interni procesi), nudimo preverjanje skladnosti z veljavno lokalno in EU zakonodajo, ki sistemsko ureja področje preprečevanja pranja denarja.

Podpora ponudnikom storitev trgovanja s kripto sredstvi

 • priprava dokumentacije za stranke (splošni pogoji)

 • priprava dokumentacije za urejanje notranjih procesov (uvrščanje kripto sredstev v trgovanje, skrbni pregled strank)

 • svetovanje glede zagotavljanja skladnosti poslovanja (trgovanje za svoj račun, objavljanje informacij, postopek poravnave)

Podpora ponudnikom storitev menjave fiat-kripto in kripto-kripto

 • priprava trgovske politike (politika sprejemljivosti strank)

 • svetovanje glede zagotavljanja skladnosti poslovanja (določanje menjalne cene, izvrševanje naročil, objava podatkov)

Po novi evropski regulativi morajo ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi pri vsakem prenosu zagotavljati določene informacije o originatorjih nakazil in o upravičencih. 

Strankam svetujemo kako zagotoviti skladnost s t.i. "travel rule" pravilom.

Preprečvanje pranja denarja

Pripravljamo pravna mnenja za izdajatelje kripto žetonov. Glede na prejete informacije o kripto projektu, prodaji kripto žetonov in funkcionalnosti kripto žetonov(tokenomics), vam bomo lahko pripravili preliminarno mnenje o tem, ali se kripto žeton kvalificira kot ena izmed oblik kripto sredstev po EU kripto zakonodaji (MiCA), kot reguliran finančni instrument ali pa kot drugo regulirano ali neregulirano sredstvo. 

Zakaj potrebujete pravno mnenje?

Predložitev pravnega mnenja glede pravne narave kripto žetona je za nekatere vrste kripto sredstev od izdajateljev zahtevana že po EU kripto zakonodaji. Pravno mnenje o kripto žetonu bodo zahtevale tudi vse kripto menjalnice, kamor bo izdajatelj v trgovanje želel vključiti svoj kripto žeton. V nekaterih primerih pridobivanja lokalnih dovoljenj za izvajanje kripto storitev, lahko pravno mnenje od izdajatelja zahtevajo tudi pristojni regulatorji

Kaj mi naredimo v postopku priprave?

Kripto žeton proučimo z vidika tokenomike, podrobno pregledamo vso relevantno dokumentacijo v zvezi z žetonom ("white paper", pogoje prodaje, "SAFT", marketinško gradivo itd.), kot tudi vse ostalo, kar bi lahko vplivalo na pravno klasifikacijo žetona kot kripto sredtsva. ​

 

V primeru, da med analizo opazimo morebitne izzive, ki bi lahko predstavljali oviro pri uvrstitvi žetona v trgovanje na kripto borzi ali oviro v postopku pridobivanja dovoljenj pri pristojnih regulatorjih, nudimo pravno svetovanje v zvezi s pravilno zasnovo tokenomike in pripravo ustreznih dokumentov.

 

Po opravljeni analizi oblikujemo celovito pravno mnenje o kripto žetonu, ki vključuje klasifikacijo kripto žetona v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije.

Strošek storitve

Za celotno storitev priprave pravnega mnenja za kripto žeton zaračunamo od 1.500,00 do 2.500,00 EUR (+ DDV), odvisno od zahtevnosti tokenomike in obsega ustrezne dokumentacije, ki jo moramo analizirati pred izdelavo pravnega mnenja.

Pravna mnenja za kripto žetone (MiCA)
bottom of page