top of page
3.png

Pogodbe & pravna dokumentacija

Startup tekom svojega poslovanja vstopa v vrsto pravnih in poslovnih razmerij. Razmerja se vzpostavljajo z družbeniki, poslovnimi partnerji, zunanjimi izvajalci, uporabniki produktov ali storitev, regulatorji, investitorji, pospeševalniki. Ustrezno oblikovane pogodbe in druga pravna dokumentacija izničijo ali bistveno omejijo tveganja, ki jim je startup v teh razmerjih izpostavljen.

Pravna dokumentacija mora odražati tako industrijo, znotraj katere posluje startup, kot vprašanje zunanjih izvajalcev, ki jih startup potrebuje  za razvoj storitev  oz. proizvodnjo produktov. Startupi vstopajo v poslovna razmerja z IT svetovalci, ponudniki programske opreme in različnimi proizvajalci.

Ureditev pravne oblike podjetja

 • SVETOVANJE GLEDE PRAVNE OBLIKE PODJETJA   

 • SVETOVANJE GLEDE DRŽAVE INKORPORACIJE

 • PRESTRUKTURIRANJE IZ S.P. V D.O.O.

 • UREDITEV NAROKA V NOTARSKI PISARNI

Priprava pravnih dokumentov

 • DRUŽBENA POGODBA ("articles of association")

 • OPCIJSKA POGODBA ("option agreement")

 • POGODBA O ZAPOSLITVI ("employment agreement")

 • POGODBA O OPRAVLJANJU DEL ZA ZUNANJE IZVAJALCE ("service agreement")

 • POGODBA O NERAZKRIVANJU ("non-disclosure agreement")

 • NOTRANJI AKTI PODJETJA

Priprava pogodb povezanih z IT storitvami

 • POGODBA O LICENCI PROGRAMSKE OPREME ("software license agreement")

 

 • POGODBA O RAZVOJU PROGRAMSKE OPREME ("software development agreement")

 

 • POGODBA O VZDRŽEVANJU PROGRAMSKE OPREME ("software maintenance agreement")

 

 • POGODBA O LICENCI IZVORNE KODE ("source code license agreement")

 

 • POGODBA O ZAGOTAVLJANJU STORITEV PODPORE ("service level agreement")

 

 • POGODBA O RAZVOJU MOBILNE APLIKACIJE ("mobile application development agreement")

 

 • POGODBA O RAZVOJU SPLETNE STRANI ("website development agreement")

 

 • POGODBA O OGLAŠEVANJU ZNOTRAJ MOBILNE APLIKACIJE ("in-app advertising agreement")

 

 • POGODBA O DISTRIBUCIJI MOBILNE APLIKACIJE ("application distribution agreement")

 

 • LICENČNA POGODBA ZA PLATFORME ("platform license agreement")

 

 • POGODBA O GOSTOVANJU V OBLAKU ("cloud hosting agreement")

Pogodbe za fizične produkte

 • POGODBA O PROIZVODNJI IZDELKOV ("manufacturing agreement")

 

 • POGODBA O DOBAVI ORODJA ("tooling agreement")

 

 • POGODBA O RAZVOJU PRODUKTA ("product development agreement")

Priprava drugih pogodb

 • AGENCIJSKA POGODBA ("agency agreement")

 

 • FRANŠIZNA POGODBA ("franchize agreement")

 

 • POGODBA O DELITVI DOBIČKA/PRIHODKOV ("profit/revenue sharing agreement")

 

 • POGODBA O SKUPNEM PODJETJU ("joint venture agreement")

 

 • SVETOVALNA POGODBA ("consulting agreement")

Ostali pravni dokumenti

 • PRAVNO MNENJE

 

 • OCENA PRAVNIH TVEGANJ

Pogodb & pravna dokumntacija

Intelektualna lastnina

Za uspešno poslovanje vaše družbe je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno zaščito pravic intelektualne lastnine. Kot imetniki pravic intelektualne lastnine ste namreč stalno izpostavljeni določenim pravnim in poslovnim tveganjem, ki jih je potrebno ustrezno nasloviti. Če želite poskrbeti za celovito zaščito vaše intelektualne lastnine, ste na pravem mestu.

Lemur Legal je uvrščen na seznam zastopnikov za znamke in modele na Uradu za intelektualno lastnino

Vabljeni na spletno stran MojaZnamka, kjer najdete dodatne informacije glede registracije znamk in modelov.

Registracija in varstvo znamke

 • PRIPRAVA IN VLOŽITEV DOKUMENTACIJE ZA REGISTRACIJO ZNAMKE  (na slovenski, evropski in svetovni ravni)

 

 • OBLIKOVANJE POGODB O PRENOSU PRAVICVODENJE POSTOPKA UGOVORA (priprava ugovora ali odgovora na ugovor)

 

 • SPREMLJANJE ROKOV ZA IZTEK PRAVIC IZ ZNAMKE

 

 • SPREMLJANJE UPORABE ZNAMKE (da se ne iztečejo pravice zaradi neuporabe)

 

 • OBNOVITEV ŽE REGISTRIRANE ZNAMKE

 

 • REDEN PREGLED BAZ VLOŽENIH ZNAMK(za preprečitev kršitev vaših pravic iz znamke)

 

 • VODENJE PORTFELJA ZNAMK

Registracija in varstvo modela

 • PRIPRAVA IN VLOŽITEV DOKUMENTACIJE ZA REGISTRACIJO MODELA  (na slovenski, evropski in svetovni ravni)

 • OBLIKOVANJE POGODB O PRENOSU PRAVIC

 • SPREMLJANJE ROKOV ZA IZTEK PRAVIC IZ MODELAOBNOVITEV ŽE REGISTRIRANEGA MODELA

 • OBNOVITEV ŽE REGISTRIRANEGA MODELA

Varstvo avtorskih pravic

 • OBLIKOVANJE POGODB O PRENOSU PRAVIC

 

 • OBVEŠČANJE V PRIMERU ZLORAB AVTORSKIH PRAVIC

 

 • PRIPRAVA DOPISOV ZA OBVEŠČANJE KRŠITELJEV

 

 • PRIPRAVA POGODBE O ODPOVEDI PRAVICAM INTELEKTUALNE LASTNINE

Intlektualn lastnina

Investicije & tvegani kapital

V Lemur Legal imamo večletne izkušnje z različnimi oblikami investicij v startup družbe (kapitalske investicije, konvertibilna posojila) in z različnimi tipi investitorjev (poslovni angeli, skladi tveganega kapitala, SPS). Vlagateljem nudimo podporo skozi celoten cikel investicije.

Ker tudi sami vlagamo v startupe preko družbe Suricate Ventures, kjer smo vodilni partnerji, in ker smo tudi sami startupovci, lastniško udeleženi v različnih startupih, razumemo potrebe in tveganja za vse deležnike v procesu investicije.

Priprava pravnih dokumentov

 • POGODBA O NAKUPU DELEŽA ("share purchase agreement")

 • POGODBA O NAKUPU SREDSTEV ("asset purchase agreement")

 • OPCIJSKA POGODBA ("option agreement")

 • POGODBA O KONVERTIBILNEM POSOJILU ("convertible loan agreement")

 • DRUŽBENA POGODBA ("articles of association")

 • POGODBA O NAGRADI ZA POSREDNIKA ("finder's fee agreement")

 • POGODBA O PRENOSU PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE("intellectual property transfer agreement")

 • "TERM SHEET"(nezavezujoči dokument, služi kot osnova za začetek pogajanj) 

Pravno svetovanje glede financiranja

 • POGAJANJA Z INVESTITORJI

 

 • VRSTE FINANCIRANJA (mezzanine, lastniško, dolžniško) 

 

 • POGODBE Z INVESTITORJI (angelski investitorji, Slovenski podjetniški sklad, pospeševalniki, itd.)

Invsticije & tvegani kapital

Startup mentorstvo

Pri mentoriranju podjetnikov in startupov sodelujemo s Tovarno podjemov, ABC acceleratorjem, Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem, Erudio HUB, GEA College Inkubatorjem, Inkubatorjem Bela KrajinaRRA Koroška, Perspektivo Postojna, RC Novo Mesto, RRA LUR, Ljubljanskim tehnološkim parkom, Kovačnico Kranj in drugimi podjetniškimi inkubatorji in pospeševalniki.

Kot mentorji za startupe sodelujemo v programih Slovenskega podjetniškega sklada, in sicer v programih P2 in SK75. Uvrščeni smo na listo mentorjev Start:up Slovenia. 

Startup mentorstvo
bottom of page